انجام پایان‌ نامه علوم تربیتی | انجام پایان‌ نامه کارشناسی ارشد و دکتری علوم تربیتی

انجام پایان‌ نامه علوم تربیتی | انجام پایان‌ نامه کارشناسی ارشد و دکتری علوم تربیتی

انجام پایان‌ نامه علوم تربیتی | انجام پایان‌ نامه کارشناسی ارشد و دکتری علوم تربیتی

انجام پایان‌ نامه علوم تربیتی | انجام پایان‌ نامه کارشناسی ارشد و دکتری علوم تربیتی

در بخش قبل به منظور آموزش انجام پایان‌ نامه علوم تربیتی نمونه پروپوزال آماده ای ارائه شد. در این بخش نیز در همین راستا نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد کمکی جهت انجام پایان‌ نامه علوم تربیتی با موضوع: رابطه ثبات در مديريت بركارايي كاركنان اداره آموزش و پرورش رباط كريم ارائه شده است. دانشجویان این رشته می توانند با ذکر منبع از این پروپوزال در انجام پایان‌ نامه خود استفاده نمایند.

.تعریف مسئله و بیان سوال های اصلی تحقیق

هرجامعه اي براي بقاي خودنيازمند تشكيلات منسجم است تا بتواند درسايه نظمي كه ازاين حيث بدست مي آوردبه اهداف مربوط دست يابد .بديهي است كه هر تشكيلاتي نيازبه مديردارداووظيفه تلفيق منابع انساني ،مالي ،فيزيكي رابرعهده دارد تادرراستاي اهداف ازپيش تعييت شده گام بردارنددرواقع مديريت عبارت است از انجام كار همراه با ديگران وازطريق آنان به منظورنيل به مقاصد سازمان و اعضاي آن (نسرين جزني، مديريت منبع انساني 1378)اين مهم محقق مي شود مگر در سايه مديري توانمند، حرفه اي و متعهدكه باتوجه به اهميت شغل از راس هرم حكومتي با اتكا با آراي عمومي و رده هاي پايين تر توسط آنان عزل و نصب مي شونداماريشه بسياري از نارسايي ها فقدان نگرش راهبردي و بلند مدت نزد مديران است .ازابتداي پيروزي انقلاب اسلامي تا به امروز كه بيش از 35سال از آن دوران مي گذردجابجايي مديران به شكل يك فرهنگ غالب درآمدهبه طوري كه با روي كارآمدن هردولت و به كارگيري اعضاي هركابينه كه منطقي به نظر مي رسد بسياري از مديران زير مجموعه نيز بركنار مي شوند.وبعضا افراد متخصص و يا عكس اين مورد كه نوع دوم بسيارمقبول و در پيشبر اهداف موثر است .اما نوع اول به جز از هم گسيختگي امور، ايجاد وقفه هاي طولاني تا مسلط شدن مدير جديد و زير دستان به دليل فقدان برنامه وو راههاي طي شده كه منجر به نتيجه مطلوب شود بي انگيزه شده و موجب پسرفت مجموعه مي شود و از ميزان كارايي و دستيابي به اهداف سازمان نيز كاسته مي شود كارايي : درست انجام دادن كار(پيتردراكر1964)به عبارت ديگر به معناي خوب انجام دادن هرامري بدون اتلاف و افت است .همچنين عدم ثبات درمديريت هزينه هاي گزاف جابجايي مديران در سازمان ها كه تمامي موارد ذكر شده لزوم وجود سيستمي مدون براي ظابطه مندي بكارگيري مديران و تعدد عزل و نصب هاي بي مورد كه محصول آن جززيان نيست را متذكرمي گردد.

سابقه و ضرورت انجام پایان‌ نامه علوم تربیتی

1-موسوي جردي ،نجمه (1378)بررسي تاثيرات ثبات مديرت براثربخشي مدارس راهنمايي شهر تهران، دانشگاه الزهرا،تاثير مثبت را براثربخشي ثبات مديريت در مدارس را نشان ميدهد.
2-اخوان ،رضا (1376)بررسي نظرات مديران مدارس منطقه تهران پيرامون ارتباط بين ثبات مديريت مدارس وانجام امور محوله كه حاوي نظرات مثبت مديران اين مدارس درخصوص انجام بهتر امور محوله توسط آنان مي باشد.
3-برن هارد،هري بي (1372)(مديريت تغيير يا ثبات ) ترجمه صغري معيني ، تازه هاي مديريت : نشريه سازمان امور اداري و استخدامي كشوردوره 1.ش2،3(بهار)صفحه 24-20وجودضوابط مدون دربكارگيري مديران و درنهايت ثبات مديريت را موجب بهبود عملكرد سازمان مي داند .
4- بازرگان ، محمد {بي تا} بررسي ويژگيهاي تصميم گير مديران ارشد سازمان هاي متلاطم درمقايسه با سازمان هاي با ثبات در شهر تهران حاكي از تصميم گيري هاي مناسب توسط مديران در سازمان هاي با ثبات مي باشد .

ادامه مطلب
چاپ مقاله ای اس سی | مراحل چاپ مقاله در مجلات ای اس سی

هدف‌ها

هدف اصلي :

رابطه ثبات در مديريت بركارايي كاركنان اداره آموزش و پرورش رباط كريم

هدف هاي فرعي:

1- رابطه ثبات در مديريت بركارايي آموزشي كاركنان اداره آموزش و پرورش رباط كريم
2- رابطه ثبات در مديريت بركارايي پرورشي كاركنان اداره آموزش و پرورش رباط كريم
3- رابطه ثبات در مديريت بركارايي پژوهشي كاركنان اداره آموزش و پرورش رباط كريم
4- رابطه ثبات در مديريت بركارايي كاركنان زن ومرد اداره آموزش و پرورش رباط كريم

فرضيه‌ها

فرضيه اصلي:

بين ثبات مديريت و كارايي كاركنان آموزش و پرورش رباط كريم رابطه مستقيم وجوددارد.

فرضيه هاي فرعي:

1-  بين ثبات مديريت و كارايي آموزشي كاركنان آموزش و پرورش رباط كريم رابطه مستقيم وجود دارد.

2-بين ثبات مديريت و كارايي پرورشي كاركنان آموزش و پرورش رباط كريم رابطه مستقيم وجود دارد.

3-بين ثبات مديريت و كارايي پژوهشي كاركنان آموزش و پرورش رباط كريم رابطه مستقيم وجود دارد

4-بين ثبات مديريت و كارايي كاركنان زن و مرد آموزش و پرورش رباط كريم رابطه مستقيم وجود دارد.

کاربرد انجام پایان‌ نامه

به طوركلي اميد ميرود با انجام اين سري از پایان‌ نامه ها گامي در جهت اعتلاي اهداف آموزش و پرورش باشد و چراغي فراروي تمامي دلسوزان عرصه تا بتوان با رهيابي به اصول مدون عزل و نصب هاي مديران با يكسري از روابط انجان گيرد تا زمينه سازتحقق اهداف سازمان و كاهش هزينه هاي اضافي باشدو همه يكدل براي پيشبرد اهداف آموزش و پرورش گام بردارندبا توجه به ضرورت بررسي اين مسئله به طورعميق لازم ديدم كه اين تحقق را در اداره آموزش و پرورش رباط كريم مورد ارزيابي قرارداده و نتايج آن را ذكر نماييم.

ادامه مطلب
انجام پایان نامه منابع طبیعی | انجام پایان نامه کارشناسی ارشد دکتری دکترا منابع طبیعی

استفاده کنندگان از نتایج پایان‌ نامه

1-اداره آموزش و پرورش رباط كريم 2-تمامي ادارات آموزش و پرورش كشور3-پژوهشگران و محققين4-ساير ادارات دولتي و غير دولتي

نوآوری تحقیق

يافته هاي پژوهشگراين مطلب است كه اين پژوهش براي اولين بار در سطح منطقه انجام خواهد شدواين كه تمامي كساني كه به نوعي كارمندمحسوب مي سوند و شايد به نوعي از بي ثباتي درمديريت آسيب ديده و خواهان نگرشي تازه به اين مسئله باشند.

روش انجام پایان‌ نامه

اين تحقيق از نظرهدف كاربردي، ازلحاظ داده ها كمي و ازنظر ماهيت توصيفي زمينه يابي يا پيمايشي مي باشد.

ابزار گرداوری اطلاعات

(پرسشنامه ، مصاحبه، مشاهده،مطالعات كتابخانه اي ،بانك هاي اطلاعاتي مي باشد)مستقيمابه گروه نمونه كه به صورت تصادفي طبقه اي انتخاب شده اندمراجعه و ابزار پژوهش ( پرسشنامه محقق ساخته در اختيار آنان قرارداده شده و نظرات آنها گردآور ي براساس داده هاي آماري نتايج بدست آمده مورد تجزيه و تحليل و نتيجه گيري قرارخواهدگرفت .

جامعه آماری و تعداد نمونه

 تعدادكل جامعه آماري: 2858
تعدادكاركنان زن 1632 كاركنان مرد 1226 ميباشد.

روش نمونه گیری

با استفاده ازجدول مورگان تعداد حجم نمونه 341نفرتعيين خواهد شد.
روش نمونه گيري تصادفي ساده خواهدبود.

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

در پژوهش حاضر علاوه بر توصيف داده ها مانند رسم جدول توزيع فراواني،رسم نمودارها، جدول مشخصه ها از روشهاي آماري مرسوم به تحليل رگرسيون و Tذوگروه مستقل استفاده و با كمك نرم افزارspss پس از محاسبات آزمودني ها تجريه و تحليل انجام خواهد پذيرفت.

 

 

برای مشاوره انجام پایان نامه ارشد و مشاوره انجام پایان نامه دکتری با ما در تماس باشید

آسان مقاله و ایزی تز دو حامی بزرگ سایت ما می باشند

09199631325 و 09353132500

نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Alert: Content selection is disabled!!