انجام پایان نامه کشاورزی | انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری رشته کشاورزی

انجام پایان نامه کشاورزی | انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری رشته کشاورزی

انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری رشته کشاورزی ملزم به مطالعه فراوان می باشد. در این بخش به منظور راهنمایی دانشجویان در انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری رشته کشاورزی یک نمونه فصل پنج پایان نامه ارائه شده است که دانشجویان این رشته می توانند با ذکر منبع از آن در انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری خود استفاده نمایند.

5-1- نتیجه گیری

مطالعه انجام شده روی ذرت برای تعیین دوره بحرانی در شرایط تنش رطوبت نشان داد که تنش خشکی بر روی اغلب صفات اندازه گیری شده اثر معنی داری گذاشت. تنش خشکی قبل از گلدهی بیشترین تأثیر را روی صفات مورد بررسی از جمله عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت و عملکرد نهایی گذاشت. با توجه به نتایج به دست آمده عدم وجین تا مرحله 17 برگی گیاه ذرت بیشترین اثرات معنی دار، را روی کاهش عملکرد واجزای آن گذاشت. به استناد نتایج به دست آمده، دوره بحرانی علف های هرز در شرایط تنش خشکی براساس 5 و 10% افت عملکرد نسبی  به دست آمد، شروع دوره در افت 5%  روز هشتم و پایان دوره روز سی و ششم محاسبه شده است. نتایج بدست آمده در افت عملکرد 10% نیز نشان داد که شروع دوره روز چهاردهم و پایان دوره روز بیست و چهارم است. همچنین  براساس مشاهدات عینی، علف هرز تاج خروس به دلیل داشتن سیستم C4 ، تنفس نوری کم، اشباع فتوسنتزی در شدت های زیاد نور، حساسیت به درجه حرارت های کم، مصرف پر بازده رطوبت  و تحمل بیشتر  تنش خشکی، سطح بیشتری از زمین را نسبت به خرفه( خرفه در دوره پیری فعالیت و تنفس C4  کمتری داشته  و در این دوره تنفس C3  آن افزایش می یابد.) اشغال نمود، تنش خشکی در زمان قبل از گلدهی و  حین گرده افشانی تأثیر معنی داری بر روی عملکرد نهایی و وزن  نهایی بلال گذاشت.

5-2- پیشنهادات

1-انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری رشته کشاورزی با تكرار اين آزمايش با تغيير رقم  ذرت و گونه های مختلف علف هرز
2-تکرار این آزمایش در شرایط تنش های محیطی مختلف از جمله تنش شوری وفلزات سنگین
3- اندازه گیری  صفات مورفولوژيك ، بيولوژيك و بیوشیمیایی ذرت در آزمايش
4-استفاده از تنظیم کننده های رشد گیاهی ازجمله سالیسیلیک اسید در شرایط تنش

 

برای مشاوره انجام پایان نامه ارشد و مشاوره انجام پایان نامه دکتری با ما در تماس باشید

آسان مقاله و ایزی تز دو حامی بزرگ سایت ما می باشند

09199631325 و 09353132500

error: Alert: Content selection is disabled!!